Page 8 - Revija Tranzit 2021 st25
P. 8

Aktualno      Elektronski CMR    CMR je bil pripravljen za zagotovitev enotnega pravnega okvira za mednarodni cestni prevoz
    blaga. Konvencija CMR se namreč uporablja za vsako pogodbo o odplačnem prevozu tovora po
    cesti na vozilih, kadar sta s pogodbo določena prevzemni in namembni kraj v dveh različnih drža-
    vah, od katerih je vsaj ena država pogodbenica, ne glede na sedež in državno pripadnost strank.

      Od leta 1956 so papirni tovorni listi,  blaga (CMR) v zvezi z elektronskim  uporablja konvencija, izda z elektronsko
    izdani v skladu s Konvencijo CMR, dobro  tovornim listom je bil sklenjen v Ženevi  komunikacijo.
    sprejeti kot dokaz prevozne pogodbe  20. februarja 2008 in je začel veljati 5.  Kot dodaten protokol e-CMR ni
    med pošiljateljem in prevoznikom. Na  junija 2011.           namenjen spreminjanju vsebinskih
    sodišču veljajo za podporo zahtevkom,  Sklenjen je bil v želji, da se konven- določb CMR, temveč zagotavlja doda-
    ki se nanašajo na popolno ali delno  cija dopolni tako, da s postopki, ki se  ten pravni okvir za digitalizacijo tovornih
    izgubo, škodo ali zamudo pri dobavi  uporabljajo za elektronsko zapisova- listov.
    blaga. Ker CMR ne določa oblike ali  nje podatkov in ravnanje z njimi, olajša
    oblike tovornega lista, se je pojavila  neobvezno izdajo tovornega lista. Ob  Zaščita in varnost dokumentov
    vrsta možnih postavitev, najbolj pri- upoštevanju določb dodatnega pro-  Obrazložitveni memorandum k
    ljubljena in splošno uveljavljena pa je  tokola se namreč lahko tovorni list  e-CMR osvetljuje cilje e-CMR. Navaja, da
    tista, ki jo je razvila Mednarodna zveza  iz konvencije, pa tudi vsaka zahteva,  je bistveno, da se v pravno-pogodbenih
    za cestni promet (IRU).       izjava, navodilo, prošnja, pridržek ali  odnosih ponudnikom zagotovijo najboljši
                      druga komunikacija v zvezi z izvaja- pogoji za zaščito in varnost dokumentov,
      Le v papirni obliki       njem prevozne pogodbe, za katero se  in našteva naslednje tri pogoje:
      Sprva ni bilo predvideno,                          -  nespremenljivost sporo-
    da bi bili tovorni listi v kakršni                         čila brez soglasja strank,
    koli drugi obliki, le v papirni.                          ampak tudi možnost
    S hitrim razvojem tehnolo-                             spremembe, če obstaja
    gije ter uporabo elektronskih                           dogovor;
    komunikacij v mednarodnem                            -  razumevanje in spreje-
    prometu in trgovini pa so se                            manje sporočila s strani
    v praksi pokazale tudi pot-                          prejemnika;
    rebe po elektronski obliki.                         -  identifikacija strank
    Elektronske komunikacije                              in varnost preverja-
    zagotavljajo velike koristi v                           nja pristnosti njihovih
    smislu hitrosti izmenjave infor-                          podpisov.
    macij, globalnega dostopa in                            Prihodnost tako ponuja
    ponovne uporabe podatkov.                            prevoz brez obveznih listin;
      Da bi olajšali uporabo ele-
    ktronskih tovornih listov na                          namesto teh bomo imeli
    zakonit način, je bil uveden                          vse v telefonih ali poseb-
    sistem e-CMR. Dodatni pro-                           nih napravah, ki nam bodo
    tokol h Konvenciji o pogodbi                          ponujale izredno širok nabor
    za mednarodni cestni prevoz                           funkcij in pomoči pri delu.

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13