Page 7 - Revija Tranzit 2021 st25
P. 7

povečevalo. Negativni učinki krize  če bo prišlo do pomanjkanja razpolo- prevozniški industriji? Zdaj je treba
    na prevozniška podjetja, ki so morala  žljivega tovornega prostora za prevoz  sprejeti ukrepe, da ne bo prišlo do
    zmanjšati svoje kapacitete, bodo  blaga. Posledično bi se lahko pove- obdobij ozkih grl v prevozniških
    vidni tudi v gospodarstvu.     čalo tudi povpraševanje po voznikih.  kapacitetah v cestnem tovornem
      To lahko vpliva na cene prevoza,  Nove priložnosti za profil poklica v  prometu.


     Slovenija med bolj aktivnimi državami


       Slovensko Ministrstvo za infrastrukturo              manj napak pri dostavi in prejemu
     je v sodelovanju s partnerji in nadzornimi              blaga. Nadzornim organom bo takšno
     organi novembra uspešno izvedlo pilotni               brezpapirno poslovanje omogočilo
     prevoz s praktično uporabo elektronskega               hitrejše administrativne postopke, večjo
     tovornega lista (e-CMR) iz Slovenije v Turčijo.           preglednost in natančnost podatkov
     Gre za izredno pomemben korak pri digitali-             ter učinkovitejši nadzor nad spoštova-
     zaciji na področju cestnih prevozov. Uporaba             njem pravil s področja cestnih prevozov
     elektronskih dokumentov je še posebej                blaga. Pošiljke se bodo lahko spremljale
     pomembna v času pandemije COVID-19,                 sproti, dostop do informacij in dokazilo
     saj omogoča popolnoma brezstično poslo-               o prevzemu in dostavi pošiljke pa se bo
     vanje. Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)              lahko izvajalo v realnem času. Slovenija
     je pobudnik čimprejšnje implementacije                     se tako lahko pohvali, da
     elektronskega tovornega lista (e-CMR) v praksi. S tem             je med bolj aktivnimi drža-
     namenom že nekaj časa potekajo različne dejavnosti za             vami pri demonstraciji
     promocijo in spodbujanje uporabe elektronskih doku-              uporabe e-CMR v praksi.
     mentov v praksi.                                V prihodnje bomo (tudi
                                             na podlagi izkušenj tega
       Nižji stroški                                prevoza) poskušali izvesti
       Avtoprevozniki bodo imeli zaradi uporabe e-CMR nižje            tovrstne prevoze tudi z
     stroške poslovanja, hitreje bodo lahko izdajali račune in imeli        drugimi državami.


       UPRAVLJANJE Z

       DOKUMENTI (DMS)       PRIHRANITE ČAS S PREPROSTIM
       UPRAVLJANJEM DOKUMENTOV.
       Profesionalna sistemska rešitev za skeniranje,
       pošiljanje in prejemanje dokumentov med
       voznikom in pisarno.

       •  Profesionalni tablični računalnik OBC740 omogoča enostavno skeniranje,
        pošiljanje in prejemanje dokumentov med pisarno in voznikom.
       •  Pametno prepoznavanje perspektive izboljša kakovost skeniranja dokumentov.
       •  Skenirani dokumenti so poslani v obliki PDF in varno shranjeni v mobileWEB
        platformi.
       •  Svojim kupcem lahko takoj po dostavi blaga izstavite račune in prihranite
        sredstva za financiranje vašega voznega parka.
       •  Zagotavlja nadzor nad ustreznostjo opreme vozil, prikolic in veljavnostjo
        dokumentov za celotni vozni park ter voznike.
       •  S tabličnim računalnikom OBC740 lahko voznik enostavno slika tovorni
        prostor, poškodbo vozila ali poškodovano blago, vi pa lahko preverite,
        koliko prostora je še na razpolago, ali pa nemudoma ocenite obseg poškodb
        tovora in vozila ali prikolice ob menjavi voznikov.

       080 70 71 | info@cvs-mobile.com | www.cvs-mobile.com                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12