Page 6 - Revija Tranzit 2021 st25
P. 6

Aktualno
      Se je pomanjkanje voznikov      zaradi korone zmanjšalo?


    O pomanjkanju voznikov govorimo že dlje časa, to vprašanje pa je bila tudi tema Timocomovega
    bloga: »Koliko na prevozniški segment vpliva rušenje imidža poklica voznik, kaj so zahteve, za
    katere se skupnost bori, in na kakšen način je pandemija vplivala na stanje v prevozništvu?«


      Že več let se govori o pomanjka- V preteklih letih je podoba voznika  koncu delovnega časa niso mogli niti
    nju usposobljenih voznikov tovornih  tovornjaka postala nepriljubljena,  kupiti hrane niti uporabljati sanitarij.
    vozil. Izvedene so bile različne pobude  obenem pa so se delno poslabšali  Nepredstavljive razmere in pomanj-
    in akcije, da bi mlade navdušili za  tudi pogoji za delo. Romantična  kanje spoštovanja do vsakodnevnih
    poklic voznika. Te so bile zgolj delno  podoba pustolovca, kot sta jo nekoč  junakov. Panožna združenja in pod-
    uspešne. Na začetku marca je medna- prikazovala Manfred Krug in Rüdiger  jetja so s protesti hitro dosegla, da so
    rodno združenje cestnih prevoznikov  Kirschstein v legendarni televizijski  za voznike počivališča na avtocestah
    (International Road Transport Union  seriji »Auf Achse«, se je že zdavnaj  znova odprli. Tako je bilo poskrbljeno
    – IRU) napovedalo, da se bo pomanj- razblinila. Odločanje za poklic voznika  vsaj za njihove osnovne potrebe. Toda
    kanje voznikov v Evropi leta 2020 še  iz čiste strasti – ti časi so mimo. Za to  glede na izjave številnih voznikov
    povečalo.              je več razlogov; delo voznika tovor- tovornih vozil zadovoljivi higienski
      Po raziskavi IRU je znašalo pomanj- njaka še vedno ni dovolj cenjeno in  standardi niso vedno doseženi.
    kanje usposobljenih voznikov v   tudi ne dovolj visoko plačano. IRU vidi
    preteklem letu okoli 23 odstot- težavo tudi v nizkem številu voznic in  Nove priložnosti v prevozniški
    kov, za to leto pa napovedujejo, da  s tem povezanim prenizkim številom  panogi po krizi?
    bo pomanjkanje kar 36-odstotno.   varnih počivališč in parkirišč.    Koronska kriza še zdaleč ni pre-
    Pomanjkanje je zlasti izrazito v dveh                  magana. Kakšne posledice in razvoj
    državah članicah EU, na Poljskem in v  Trpita podoba in spoštovanje  je mogoče pričakovati v logistiki in
    Romuniji, vendar tudi v Nemčiji situa- voznikov tovornjakov      cestnem tovornem prometu? Na
    cija ni dobra, možnosti za izboljšanje  Čeprav so se nedavno, med   področju maloprodaje živil je rast
    pa so majhne. Po podatkih pobude  krizo zaradi koronavirusa, ravno  tovora tudi med karanteno ostala
    FairTruck pred izbruhom pande-   vozniki tovornih vozil dokazali kot  stabilna. Na ostalih področjih, kot je
    mije koronavirusa bi bilo treba do  vsakodnevni junaki, kot sistemsko  avtomobilska panoga, pa sta proizvo-
    leta 2022 zaposliti dodatnih 150.000  pomembni in brez katerih sploh ne  dnja in s tem tudi logistika več tednov
    poklicnih voznikov in voznic.    bi bila mogoča oskrba prebivalstva,  mirovali. Paradoks: številni vozniki so
      V panožnih združenjih in prevo- se je njihova situacija le še poslabšala.  čakali doma, čeprav bi jih v običajnih
    zniških podjetjih so alarm sprožili  Osnovne težave, s katerimi se vsako- razmerah tako nujno potrebovali.
    že davno. Vsako leto se upokoji na  dnevno srečujejo na delu, so se še  Kaj se bo zgodilo, ko se bo gospo-
    tisoče voznikov, zadostnega števila  zaostrile; med karanteno v Nemčiji so  darstvo znova zagnalo? Povpraševanje
    novih voznikov pa ni. Zdi se, da je  številna počivališča in parkirišča zača- po usposobljenih voznikih se bo
    trg delovne sile izčrpan. Mladi si ne  sno zaprla svoja vrata, zaradi česar  morda z izhodom iz koronske krize
    želijo več postati poklicni vozniki.  vozniki med svojim odmorom ali po  po vsej Evropi postopoma znova

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11