Page 10 - Revija Tranzit 2021 st25
P. 10

Novice                    Revolveraška prepoved prehitevanja
     Ali ste vedeli, da …
                    Z uveljavitvijo prepovedi prehiteva-
     • delež delovnih       nja za tovorna vozila nad 7,5 tone na
      mest v avtomobilski    avtocesti A1 se na tem delu avtoceste
      industriji znaša      ne bo prav veliko povečala pretočnost
      6,1 %?           in varnost. Tovorna vozila niso glavni
                    povzročitelj zastojev in nesreč. Zastoji
     • delež bruto        in nesreče so predvsem posledica sla-
      domačega proizvoda     bega javnega transporta, zastarele
      avtomobilske        infrastrukture, povečanja prometa
      industrije na nivoju    ter neprimernega vedenja udele-
      EU presega 7 %?      žencev v prometu. Med Koprom in
                    Šentiljem pa je že tako kup prepovedi
     • da je bilo v letu 2019   za tovorna vozila. Naj jih kar naštejem: prehitevanje v tunelih, prehitevanje pred in okoli
      v EU proizvedenih
      19,8 milijona osebnih   Ljubljane, prehitevanje med 6. in 9. ter 14. in 17. uro in splošna prepoved prehitevanja
      avtomobilov?        na določenih odsekih. Sicer pa glavnina tranzitnega transporta poteka od zahoda proti
                    vzhodu. Torej iz smeri Sežane in Vrtojbe v smeri Dolge vasi in Pinc. Za tiste, ki prečkajo
     • da je število       našo državo, bo prepoved veljala le na delu poti. Zanimivo bo videti, kako se bodo
      proizvedenih        vozniki vključevali na avtocesto in izključevali z nje. Že zdaj imajo vozniki osebnih vozil
      komercialnih vozil     pri teh opravilih kar nekaj težav. In kaj se bo dogajalo, če bo nekdo vozil počasneje od
      v Evropi v letu 2019    80 km/h? Da to ni mogoče? Kaj se dogaja, ko nekoliko močneje dežuje ali pa pada sneg?
      znašalo 2,9 milijona?   Dosežena naj bila večja varnost. Dvomim. Kdo bo izvajal kontrolo varnostne razdalje in
                                        kako, če pa se ta že zdaj bolj poredkoma
                                        izvaja. Naslednji dejavnik pri varnosti
                                        pa je hitrost. Zakonska omejitev za
                                        tovorna vozila nad 3,5 tone NDM na
                                        avtocesti in hitri cesti je 80 km/h, razen
                                        nekaterih izjem. Torej za priklopnike in
                                        polpriklopnike nad 3,5 tone NDM, ki
                                        jih je tudi največ v tranzitu, je največja
                                        hitrost 80 km/h. Kako je potemtakem
                                        mogoče, da se tovrstna vozila med
                                        seboj prehitevajo?
                                        Ne morem tudi mimo ekološkega
                                        vidika. Zmanjšanje hitrosti z 90 km/h
                                        na 85 km/h, ki jo kot najvišjo hitrost
                                        priporoča večina proizvajalcev težkih
                                        tovornih vozil, pomeni za priklopnike
                                        in polpriklopnike nad 3,5 tone NDM
                                        nekje v povprečju 1 l manjšo porabo
                                        na 100 prevoženih kilometrov, pri
                                        tem pa se čas potovanja bistveno ne
                                        podaljša. Pri izgorevanju enega litra
                                        dizelskega goriva se ustvari 2640 g
                                        (2,64 kg) CO2. Če vzamemo razdaljo
                                        med Koprom in Šentiljem, ki znaša
                                        250 km, to posledično pomeni za
                                        2,5 l manj porabljenega goriva na
                                        vozilo na tej razdalji. Če pa pomno-
                                        žimo 2,5 l z 2,64 kg CO2, pridemo
                                        do 6,6 kg CO2 manj med Koprom in
                                        Šentiljem na vozilo. Pri tisoč vozilih pa
                                        je to že 6600 kg manj CO2. Koliko pride
                                        na leto, pa si lahko izračunate sami.
                                        Ali bodo tovorna vozila ob prepo-
                                        vedi prehitevanja hitela z 80 oziroma
                                        85 km/h ali pa še vedno z 90 ali pa
                                        celo več?
                                                   Martin Skušek


    10
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15