Napotki voznikom pred začetkom zimske sezone

V času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. V družbi DARS bomo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2018/2019 skrbeli s približno 500 delavci družbe ter 187 tovornimi in 150 lahkimi vozili. Za zimsko sezono 2018/2019 imajo zagotovljenih približno 60.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Sama zaloga v skladiščih in silosih je pred vsakim pričetkom zimske sezone približno 18.000 ton in okrog 500.000 litrov kloridov.

V lanski zimski sezoni so porabili 44.804 ton posipnih materialov, povprečje minulih trinajstih zimskih sezon je 23.762 ton na zimo. Največ soli so porabili v zimskih sezonah 2012/2013 (48.000 ton) ter 2009/2010 (45.000 ton).

Ob napovedi snežnih padavin se delovne skupine pripravijo na zimsko akcijo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktivirajo pluge in prično s posipanjem. Upoštevaje večletno povprečje je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko aktivirajo večje število delavcev in vozil, medtem ko vsako zimsko sezono v povprečju kar 100 dni izvajajo posipanje na daljših ali krajših avtocestnih odsekih oziroma po potrebi zgolj na vremensko občutljivejših območjih premostitvenih objektov (zlasti mostov). V prihajajoči zimi bodo vzdrževali več kot 623 km avtocest in hitrih cest, več kot 146 km priključkov nanje, približno 22 km razcepov in 51 km servisnih poti.

Zavorna pot letne pnevmatike je lahko v zimskih razmerah dvakrat daljša od zavorne poti zimske pnevmatike.

 

Uporaba zimskih pnevmatik je zato nujna.

Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov, če ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

Mehanizacija in oprema za odstranjevanje snega

Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je za zimsko sezono 2018/2019 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:

 • 187 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z napravami GPS,
 • 150 lahkih tovornih vozil,
 • 171 posipalcev,
 • 185 plugov (čelni za tovorna vozila),
 • 77 stranskih plugov,
 • 24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,
 • 14 skladišč za sol ter 26 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,
 • 26 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,
 • 19.800 snežnih kolov,
 • 590 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in
 • 2.400 m palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.

Izločanje tovornih vozil v zimski službi

Vseh stalnih in označenih predvidenih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe DARS bo v zimski službi 2018/2019 nekaj več kot 40, sprejmejo pa okrog 1450 tovornih vozil.
Skladno z Navodili o označevanju in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste in skladno z Izvedbenim programom izvajanja zimske službe DARS d. d. 2018/2019, s katerim je seznanjena tudi Policija, bo v primeru izrednih razmer predvideno izločanje tudi na odstavnih pasovih avtocest. Izločanje vozil bomo izvajali v sodelovanju s Policijo. Upoštevaje večletno obdobje je posamezno zimsko sezono v povprečju nekaj več kot 20 izločanj.