Nov sistem odstranjevanja vozil

S 1. 4. 2019 se uveljavljajo spremenjen in dopolnjen sistem odstranjevanja vozil nad 3,5 tone NDM z avtocest in hitrih cest v RS, pomoči na cesti in dela z avtodvigali.

Sistem je usklajen z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C), ki je začel veljati 8. 3. 2018. Namen spremembe je predvsem zagotavljanje prevoznosti avtocest in hitrih cest ter njihovim uporabnikom omogočiti čim bolj varen in pretočen promet. Končni cilj je namreč izboljšati procese oz. postopke odstranitve ovir z naših avtocest in hitrih cest, s ciljem skrajševanja časa od nastanka ovire do njene odstranitve.

Odstranjevanje pokvarjenih in poškodovanih vozil nad 3,5 tone NDM že vrsto let predstavlja problematiko za prevoznike, ki jih doleti okvara ali nezgoda na avtocesti. DARS je že v letu 2016 objavil prvi javni poziv za izbor pogodbenih izvajalcev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cestah in dela z avtodvigali. Decembra 2016 so bile sklenjene pogodbe na petih sklopih po območjih posameznih Nadzornih centrov prometa in stanje se je z uveljavitvijo sistemskih odvozov izboljšalo.

Marca 2018 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C), ki je družbi DARS naložil izvedbo razpisa in določitev pogodbenih izvajalcev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali. Zaradi uskladitve z zakonskimi določili je DARS v začetku avgusta 2018 ponovil javni poziv in ga uspešno zaključil s sklenitvijo novih pogodb z izvajalci odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest. Pogodbe začnejo veljati 1. 4. 2019, bistvene spremembe pa so:

  • Odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest, pomoč na cesti in delo z avtodvigali se izvaja na devetih sklopih, glede na območje avtocestne baze, na vsakem sklopu pa sta izbrana po dva pogodbena izvajalca.
  • Operativni skrbniki so vodje avtocestnih baz, kršenje pogodbenih določil na strani izvajalcev storitev odstranjevanja bo sankcionirano.
  • Uvaja se nadzor nad sistemom in sankcioniranje kršiteljev, ki ga bosta izvajala Policija in Služba za cestninski nadzor DARS.

Morebitno nepooblaščeno odstranjevanje vozil nad 3,5 tone NDM s strani asistenčnih izvajalcev bo od 1. 4. 2019 dalje sankcionirano, zato naj vozniki tovornih vozil ob okvari ali nezgodi upoštevajo navodila predstavnikov družbe DARS in vodij intervencij. Za odstranjevanje ovir so na celotnem območju avtocest in hitrih cest, vključno s SOS-nišami in parkirišči na počivališčih, pooblaščeni izključno pogodbeni izvajalci.

Pogodbeni izvajalci lahko svoje storitve obračunavajo le skladno s cenikom najvišjih dovoljenih cen DARS, ki je objavljen na spletni strani DARS.

Pogodbeni izvajalci lahko svoje storitve obračunavajo le skladno s cenikom najvišjih dovoljenih cen DARS, ki je objavljen na spletni strani DARS.